Pogoji uporabe
Pogoji in navodila za uporabo storitve POREDNA.SI klepet.

Splošni poslovni pogoji uporabe:
S potrditvijo splošnih pogojev na spletni strani, kjer je objavljen ta dokument, uporabnik potrjuje, da je dopolnil 18 let, da je prebral splošne pogoje uporabe storitve, da jih razume in se z njimi strinja.
Z uporabo spletne strani prične veljati pogodba med uporabnikom spletne strani in ponudnikom storitve. Pogodba se lahko prekine kadarkoli, ali s strani uporabnika ali s strani podjetja.
Mladoletnim uporabnikom je uporaba storitve prepovedana. Poslana SMS sporočila se obračunavajo po ceniku vašega mobilnega operaterja.
Organizator storitve SMS Klepet
Ta pravila določajo način izvajanja storitve POREDNA.SI. Ponudnik za storitve je Lavrena d.o.o., Pucova ul.4 Celje 3000. Odgovorni za ponudbo je Lavrena d.o.o., Pucova ul.4 Celje 3000. Z uporabo storitve »POREDNA.SI« se uporabnik strinja in potrjuje Pravila in pogoje uporabe storitve POREDNA.SI, ki so objavljeni na www.poredna.si

Opis storitve SMS Klepet
Storitev »SMS Klepet« lahko uporabljajo vsi polnoletni uporabniki mobilnih operaterjev Telekoma Slovenije, Debitel, Izimobil. Ponudnik storitve omogoča vsebine vsem uporabnikom, ki se strinjajo s splošnimi pogoji, objavljenimi na www.poredna.si Pred uporabo storitve SMS Klepet na uporabnikov GSM aparat prispe SMS obvestilo o lokaciji splošnih pogojev uporabe. S potrditvijo splošnih pogojev lahko uporabnik prične z uporabo storitve »POREDNA.SI«
Trajanje storitve
Storitev poteka od 01. 04. 2014 do nadaljnjega.
Opis delovanja storitve

Uporabnik preko spletne aplikacije pošlje brezplačno poročilo ali preko GSM naprave plačljivo sporočilo po ceniku operaterja izbranemu profilu, nato prejme brezplačno SMS sporočilo za potrditev splošnih pogojev. Ko uporabnik potrdi splošne pogoje, prejme brezplačno Sistemsko SMSporočilo, ki potrjuje, da je sedaj postal uporabnik storitve »SMS Klepet«. Organizator storitve svetuje, da storitve ne uporabljate med vožnjo zato zavračamo vsako odgovornost ali odškodninske zahtevke v primeru telesnih poškodb ali materialne škode nastale zaradi nepravilne ali nedovoljene uporabe mobilnega telefona. Storitev SMS Klepet je namenjena razvedrilni sms komunikaciji med objavljenimi profili in uporabniki, ki si te komunikacije želijo. Uporabnik se s potrditvijo splošnih pogojev strinja, da organizator storitve uporabnikom nudi v uporabo le komunikacijsko platformo za anonimno medsebojno SMS komuniciranje prijavljenih uporabnikov zato ni odgovoren za vsebino njihove medsebojne komunikacije ter istovetnostjo registriranih profilov z osebami, ki so profil registrirale.
Storitev je osnovi namenjena virtualnemu načinu komuniciranja in ne preferira fizičnih kontaktov med uporabniki storitev. V kolikor med uporabniki in objavljenimi profili pride do fizičnega kontakta se to lahko zgodi zgolj na lastno odgovornost vpletenih oseb, organizator se od tovrstnih dejavnosti ograjuje, jih odsvetuje, zato v primeru kakršnih koli neprijetnosti nikakor ni odgovoren za ravnanje teh oseb.

Plačilo storitev
Vsebine storitve »POREDNA.SI« so plačljive. Plačilo se izvede na način, kot ga določa ponudnik poti. Ponudnik poti obračunava uporabo storitve za preteklo obračunsko obdobje. V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Splošni pogoji za uporabo storitev omrežja GSM/UMTS družbe Splošnimi pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije,
Ponudnik storitve lahko spreminja cenik, o tem pa uporabnike obvešča na vseh mestih, kjer so objavljeni Pogoji in navodila za uporabo storitve. Če bo ponudnik storitve med trajanjem storitve spremenil ceno storitve, bo od uporabnikov ponovno pridobil strinjanje za uporabo storitve.

Dodatne informacije o storitvi
Dodatne informacije o storitvi lahko sodelujoči dobijo na www.poredna-sms.si
Cenik SMS sporočil
Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti.
POREDNA.SI SMS Sistemsko sporočilo 0
POREDNA.SI SMS Prejeto sporočilo M-NET 0,99 eur cena vključuje ddv
POREDNA.SI-SMS MMS 0,99 eur cena vključuje ddv

Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika
Ponudnik storitve se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varoval podatke registriranih uporabnikov, ki jim z uporabo Storitve dovoljujejo zbiranje, obdelovanje in hranjenje zbranih osebnih podatkov za namene izvedbe Storitve ali prejemanje promocijskih SMS sporočil. Ponudnik v nobenem primeru zbranih podatkov ne bo nikoli posredoval tretji osebi.
Avtorske pravice
Ponudnik storitve ima urejene vse materialne avtorske pravice v zvezi s vsebinami, ki jih bo ponujal v okviru storitve POREDNA.SI .
Odjava
Uporabnikom je stalno omogočena možnost odjave od storitve preko SMS sporočil. Uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino: STOP POREDNA na 6699. Uporabnik se s tem odjavi od storitve na številki 6699. Kot odgovor na zahtevo po popolni odjavi, uporabnik prejme brezplačno povratno sistemsko sporočilo, z besedilom: ”Odjavljeni ste od storitve POREDNA.SI na številki 6699. Lavrena d.o.o. družba za poslovne storitve. Odjava je izvedena v istem trenutku, ko je uporabnik podal zahtevo za odjavo.

Zavrnitev odgovornosti
Uporabnik se mora zavedati, da:
- sistem pošiljanja SMS sporočil in prenos drugih vsebin ni popolnoma in absolutno varen in zanesljiv
- ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami
- ponudnik storitev ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom
- ponudnik storitev ne odgovarja za vsebino, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki
- ponudnik ne odgovarja
- ponudnik storitev ne odgovarja za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti telefona in neznanja ali nespretnosti uporabnika.
- ponudnik storitev ne odgovarja za kakršnekoli napake ali nedelovanje telefona, katere so posledica
uporabe vsebinskih motivov na tehnološko neustreznih telefonih.
- ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih
partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.
Splošni pogoji sodelovanja
Pogoj za uporabo je, da se uporabnik strinja s splošnimi pogoji. Šteje se, da s samim naročilom in potrditvijo pravil in pogojev storitve POREDNA.SI uporabnik pristane na vse pogoje v zvezi s storitvijo. Splošni pogoji storitve bodo objavljeni na spletni strani www.poredna.si SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Mobitel, Izimobil, Debitel. SMS storitev lahko uporabljalo le uporabniki, ki so dopolnili 18 let ali več.
Reklamacije
Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitve«,
V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika. V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik storitve predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti. V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v skladu z lastnimi postopki. Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oziroma dostavo SMS sporočil in plačilo storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa. Vse ostale reklamacije rešuje ponudnik storitev.
reklamacijska služba
Telefon: 031/457-557
E-mail: boemka@gmail.com
Delovni čas reševanja reklamacij: ob delovnikih od ponedeljka do petka 08:00 – 14:00
Kršitve
Ponudnik si pridržuje pravico izključiti vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Splošnimi pogoji.
Splošno
Ponudnik storitev lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje storitev, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na javno dostopnem mediju. Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in pogoji. Ponudnik storitve ne odgovarja za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. Izključen telefon, prazna baterija, zadrževanje na območju slabega signala). Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve, še posebej v primerih nedelovanja ponudnikovega dostopa do interneta.
Nasveti in priporočila
Uporabnikom svetujemo, da SMS Klepet storitev uporabljajo razumno po občutku in finančnih zmožnostih, da se zavedajo, da je platforma virtualne narave, da ne pretiravajo ali kakorkoli zapadejo pod vpliv le te. Obstaja verjetnost, da osebe, ki se pojavljajo v SMS Klepetih ali klepetalnicah niso to za kar se izdajajo zato priporočamo previdnost in kanček razuma pri uporabi. Organizator in ponudnik storitve zaradi možnosti zlorab odsvetuje izmenjavo osebnih podatkov med uporabniki.
Nasveti in priporočila za starše
Mobilni telefoni se vse bolj približujejo lastnostim interneta zato je potrebno pri njihovi uporabi upoštevati vsa pravila varnosti. Mobilni telefoni imajo ljudje običajno vedno pri sebi kar oteži nadzorovanje uporabe, zato je pomembno, da se s svojimi otroki pogovorite glede potencialnih nevarnostih on-line klepetalnic in zagotovite, da se zavedajo pravil, ki zagotavljajo njihovo varnost.
Dolžnosti uporabnikov
Z objavo kakršnihkoli informacij prek storitve, vključno z vzdevki, se kot uporabnik
strinjate, da ne boste objavljali sporočil ali drugih informacij, ki:
• so nezakonite, ogrožajoče, žaljive, nadležne, opravljive, vsebujejo kletvice, so varljive, goljufive, do
drugih nasilne, kaznive, ki vsebujejo eksplicitne ali grafične opise nasilja;
• se nanašajo na nasilje nad otroki in otroško pornografijo, odraslega gradiva, ki presega meje zakona ali
vsebuje kriminalna rasistična gradiva oz. se nanašajo na posilstvo, surovost ali nekrofilijo;
• se nanašajo na teroristične ali druge ekstremistične organizacije;
• lahko ogrožajo državno varnost;
• se nanašajo na uporabo, distribucijo ali zlorabo drog;
• se nanašajo na samo poškodovanje ali samomor;
• kaznujejo, nadlegujejo, ponižujejo ali zastrašujejo posameznika ali skupino posameznikov na podlagi
vere, spola, spolne usmerjenosti, rase, etničnosti, starosti ali nezmožnosti;
• kršijo kakršenkoli patent, blagovno znamko, gospodarsko skrivnost, avtorske pravice, pravico do
objavljanja ali druge zakonsko zaščitene pravice posameznikov;
• določajo nepooblaščeno ali ne zahtevano oglaševanje, junk ali bulk sporočila (spamming) ali druge
oblike nepooblaščenih spodbud ali oblik loterij in hazardnih iger;
• skušajo obdržati nepooblaščen dostop do kakršnihkoli podatkov ali drugih informacij o drugih osebah.
Uporabniki se strinjate, da ne smete:
• odkrivati svojih osebnih podatkov, kot so ime, naslov, telefonska številka, e-mail ali poštnih številka kraja bivanja, kraja dela ali šole, ali drugih osebnih informacij;
• uporabljati storitve za komercialne namene;
• zbirati informacij o uporabnikih ali uporabljati teh informacij za namene oddajanja ali pospeševanja oddajanja za ne zahtevane bulk emaile ali druge komunikacije občasno ali trajno, ki posredujejo sporočila, ki predstavljajo zlorabo uporabe te storitve.
Nadzor
Pridržujemo si pravico izbrisa sporočil ali odstraniti uporabnike, začasno ali trajno, ki posredujejo sporočila, ki predstavljajo zlorabo uporabe te storitve. Navkljub temu ne odgovarjamo za napake ali zamudo pri odstranjevanju takšnih vsebin.